SKUTEČNÁ CHYBA

VADA MATERIÁLU

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do šest měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Spotřebitel musí přesně popsat vadu v oznámení a umožnit prodávajícímu nahlédnout do záležitosti.

Spotřebitel, který správně informoval prodávajícího o chybě, má právo od něj požádat:

  • odstranit vadu zboží nebo vrátit část zaplacené částky v poměru k vadě nebo
  • vyměnit vadné zboží za nové bezchybné nebo
  • vrátit zaplacenou částku.

Není-li nesporná existence vady zboží nebo nesrovnalosti při poskytování služby, musí prodávající co nejdříve a nejpozději do 8 dnů vyhovět žádosti spotřebitele z předchozího odstavce.

Prodávající musí spotřebiteli písemně odpovědět nejpozději do 8 dnů od přijetí žádosti, pokud je spor o existenci vady zboží.

Kdy je materiálu považován za vadný:

  • pokud položka nemá vlastnosti nezbytné pro její běžné použití nebo pro její oběh;
  • nemá-li položka vlastnosti nezbytné pro konkrétní použití, pro které je kupující kupuje, o čem prodávající věděl nebo měl vědět;
  • pokud produkt nemá žádné vlastnosti a rozdíly, které byly výslovně nebo tiše dohodnuty nebo předepsány,
  • prodejce dodal produkt, který neodpovídá vzorku nebo modelu, ledaže byl vzorek nebo model zobrazen pouze pro účely oznámení.

Vhodnost zboží pro běžné použití se posuzuje na základě běžného zboží stejného typu a na základě prohlášení každého prodávajícího o vlastnostech zboží vyrobených prodávajícím nebo výrobcem, zejména reklamou, prezentací výrobku nebo prohlášení o samotném zboží.

Jak je materiální vada vynucena?

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna.

Kupující musí poskytnout podrobnější popis závady v oznamovací zprávě a umožnit nám nahlédnout do záležitosti.

Odpovědnost za věcné vady podléhá ustanovením zákona o závazcích a zákona o ochraně spotřebitele.

Kdy prodávající nenese odpovědnost za materiální vady?

Prodávající neodpovídá za žádné věcné vady zboží, které se objeví po dvou letech od dodání zboží. Vada zboží se považuje za existující v době dodání, pokud k ní dojde do šesti měsíců od doručení. Práva spotřebitele zanikají dva roky ode dne oznámení vady prodávajícímu.

Formulář hlášení vad materiálu: bit.ly/KHReturn