REKLAMACE

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

OBJEKTIVNÍ VADA VÝROBKU

ZÁRUKA: VÝMĚNA ZBOŽÍ

OBJEKTIVNÍ VADA VÝROBKU

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Spotřebitel musí přesně popsat vadu v oznámení a umožnit prodávajícímu nahlédnout do záležitosti.

Spotřebitel, který správně informoval prodávajícího o chybě, má právo od něj požádat:
odstranit vadu zboží nebo vrátit část zaplacené částky v poměru k vadě nebo
vyměnit vadné zboží za nové bezchybné nebo
vrátit zaplacenou částku.

Není-li nesporná existence vady zboží nebo nesrovnalosti při poskytování služby, musí prodávající co nejdříve a nejpozději do 8 dnů vyhovět žádosti spotřebitele z předchozího odstavce.

Prodávající je spotřebiteli povinen písemně odpovědět nejpozději do 8 dnů od přijetí žádosti, pokud se jedná o nahlášení vady výrobku.

Kdy se jedná o vadu výrobku:

výrobek nemá vlastnosti nezbytné pro jeho běžné použití nebo opakované použití;
nemá-li výrobek vlastnosti nezbytné pro konkrétní použití, kvůli kterému jej kupující zakoupil, o čem prodávající věděl nebo měl vědět;
pokud produkt nemá žádné vlastnosti a rozdíly, které byly výslovně nebo tiše dohodnuty nebo předepsány,
prodejce dodal produkt, který neodpovídá prezentovanému výrobku, ledaže byl výrobek prezentován iluračně.
Vhodnost zboží pro běžné použití se posuzuje na základě běžného zboží stejného typu a na základě prohlášení každého prodávajícího o vlastnostech zboží vyrobených prodávajícím nebo výrobcem, zejména reklamou, prezentací výrobku nebo prohlášení o samotném zboží.

Jak je materiální vada vynucena?

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna.

Kupující musí poskytnout podrobnější popis závady v oznamovací zprávě a umožnit nám nahlédnout do záležitosti.

Odpovědnost za věcné vady podléhá ustanovením zákona o závazcích a zákona o ochraně spotřebitele.

Kdy prodávající nenese odpovědnost za materiální vady?

Prodávající neodpovídá za žádné věcné vady zboží, které se objeví po dvou letech od dodání zboží. Vada zboží se považuje za existující v době dodání, pokud k ní dojde do dvanácti měsíců od doručení. Práva spotřebitele zanikají dva roky ode dne oznámení vady prodávajícímu. .

Formulář hlášení vad materiálu: LINK

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory mají spotřebitelé právo v souladu s předpisy ČOI do 30 dnů od převzetí informovat, že odstupují od smlouvy, aniž by museli své rozhodnutí jakkoli zdůvodnit. Spotřebitel je fyzická osoba, která nabývá nebo používá zboží a služby pro účely mimo svou profesní nebo výdělečnou činnost. Možnost odstoupit od smlouvy v souladu s předpisy ČOI se tedy NETÝKÁ právnických osob.

Kupující, který odstoupí od smlouvy nebo objednávky, musí vrátit zboží nepoškozené v původním obalu a ve stejném množství, ledaže je věc zničena, vadná, ztracená nebo množství je sníženo bez zavinění spotřebitele.

V případě, že prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozeno nebo že vrácené množství neodpovídá, je spotřebitel odpovědný za sníženou hodnotu zboží, pokud je snížení hodnoty výsledkem akcí, které nejsou nezbytné k určení povahy , vlastnosti a fungování zboží. Spotřebitel může položky zkontrolovat a vyzkoušet v rozsahu nezbytném k určení skutečné situace. Pouze na základě snížení hodnoty zboží v důsledku chování spotřebitele může společnost zbavit spotřebitele práva odstoupit od smlouvy, a tím získat zpět kupní cenu.

Má se za to, že jste zrušili prohlášení o zrušení včas, pokud jej předložíte ve lhůtě stanovené pro odstoupení. Důkazní břemeno týkající se výkonu práva na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nese spotřebitel.

Pokud jste již zboží obdrželi a odstoupili od smlouvy, musíte zboží vrátit do 30 dnů po oznámení o zrušení doporučenou poštou jako balíček na naši adresu: PJU P.O.BOX 11, Heršpická 875/6a, 60010 Brno. Zboží prosíme zasílat výhradně Českou poštou, jiné služby na adresu balíky nedoručují, jedná se o depo ČP. Děkujeme za pochopení. Kupující je povinen uhradit přepravní náklady (poštovné) při dodání zboží.

Pokud zboží odešlete před uplynutím 30denní lhůty pro vrácení, považuje se za vrácené zboží včas.

Výrobky vracejte výhradně prostřednictvím České pošty jako doporučené balíky. Na balík opište reklamační kód který vám byl přidělen elektronickou poštou po vyplnění reklamačního protokolu na stránce. Odeslání zásilky bez reklamačního kódu stěžuje zpracování reklamace.

V případě odstoupení od smlouvy pokrývá spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží, které jsou účtovány podle ceníku doručovací služby a závisí na druhu a velikosti balení.

Spotřebitelé nemohou požadovat náhradu vzniklých dodatečných nákladů, pokud se výslovně rozhodli pro jiný typ zásilky, než je nákladově nejefektivnější standardní zásilka nabízená společností.

Pokud jste již za objednané zboží zaplatili, vrátíme vám všechny přijaté platby (celkové nákupní a dodací náklady), které jste provedli v důsledku objednávky, okamžitě, nebo do 30 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a obdržení dokladu, že zboží jste již odeslali na naši adresu doporučenou poštou. Klient nemá právo vyžadovat vrácení nákladů které nastali v případě, že se rozhodl pro jinou formu dopravy než je cenově nejvýhodnější doprava kterou nabízí prodávající.

Přijatou platbu vám vrátíme stejnou platební metodou, jakou jste použili při nákupu. V případě platby na dobírku vám bude kupní cena vrácena na váš účet který potřebujeme zadat ve formě IBAN ( číslo vašeho účtu ve formátu pro zahraniční platby), který jste uvedli ve svém reklamačním formuláři. Kupní cenu NEVRACÍME složenkou.

Pokud produkt nefunguje správně nebo nefunguje podle očekávání, kontaktujte prosím na naši podporu zákazníkům písemně na e-mailové adrese cesko@support-pju.eu na telefonní číslo, kde vám naši konzultanti pomohou s nezbytným objasněním. Zabráníte tak možnému zneužití produktu a poškození samotného produktu a možnému poškození jiných věcí.

Nebudeme moci vzít v úvahu žádné výrobky, o nichž jsme zjistili, že jsou poškozeny nesprávným nebo nevhodným použitím nebo manipulací, což není nezbytně nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží. V situaci odstupu od smlouvy vám v případě, že jste zvolili expresní doručení objednávky, nevracíme rozdíl částky mezi expresním a standardním doručením. Pokud si přejete takový produkt stáhnout po zamítnutí reklamace, zašleme vám jej, účtujeme vám náklady spojené s dodáním takového produktu, nebo si jej můžete vyzvednout na naší adrese.

Formulář pro odstoupení lze najít na: LINK

ZÁRUKA: VÝMĚNA ZBOŽÍ

Na zboží se vztahuje záruka, je-li tak uvedeno na záručním listu nebo na faktuře. Záruka je platná podle pokynů na záručním listu a při předložení faktury. Na výrobky v internetovém obchodě se vztahují záruční podmínky v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Formulář pro výměnu zboží v rámci záruky:LINK